Medlem i Samfundet

Enligt vid tidpunkten juni 2013 giltiga stadgar, så anges:

Medlem i Samfundet blir man i och med att årsavgiften betalas.

Medlemsavgiften för 2015 är 200 kr.
Avgift för medlem över 75 år eller under 30 år är 100 kr.
Inbetalning av årsavgift görs till plusgiro 657534-4

Är du intresserad av att bli medlem?

Betala då in medlemsavgiften på plusgiro 65 75 34 - 4 med uppgifter om
namn, adress, mailadress och telefonnummer och att du önskar bli medlem.
I och med detta kommer du att registreras som medlem.

Du kan också ta kontakt med Samfundets styrelse för närmare information