Stadgar


Stadgar för Samfundet Visans Vänner
gällande från 2013-05-04.


§ 1 Ändamål
Samfundet Visans Vänner (Samfundet) värnar om den levande vistraditionen samt främjar visans vidare utveckling även i experimentell och sökande form. I Samfundet bereds även andra konstnärliga uttrycksformer med anknytning till visan utrymme. Samfundet främjar också samarbete mellan visvänner inom och utom landet.

§ 2 Verksamhet
Verksamheten är öppen för alla former av viskonsten samt är fackligt, politiskt och religiöst obunden. Utöver ordinarie årsmöte ordnas träffar dit visintresserade är välkomna och där visan står i centrum. Samfundet söker även göra sig känt genom publika aktiviteter.

Extra årsmöte hålls om styrelsen eller minst en tiondel av samfundets medlemmar begär detta.

§ 3 Medlemsskap
Medlem blir man i och med att årsavgiften betalas.

§ 4 Förtroendevalda
Samfundet leds av en styrelse som väljs på årsmötet efter förslag av en valberedning.

Styrelsen består av högst nio personer och är beslutför när minst fem av dess funktionärer är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen förvaltar Stiftelsen Visans Vänners Stipendiefond (Stipendiefonden).

För att motverka att hela styrelsen förnyas samtidigt väljs dess funktionärer för en tid av två eller ett år enligt följande.
Ordförande väljs på två år
Sekreterare väljs på två år
Kassör väljs på två år
Klubbmästare väljs på två år
Arkivarie väljs på två år
Övriga ledamöter väljs på ett år

Alla förtroendeuppdrag kan förlängas av årsmötet.

Protokoll från styrelsemötena och gällande medlemsförteckning finnstillgängliga för medlemmarna.

På ordinarie årsmöte väljs två revisorer för ett år. Av dessa bör om möjligt minst envara godkänd eller auktoriserad. Därtill väljs en valberedning bestående av tre personer, varav en är sammankallande, för ett år.

§ 5 Hedersbevisning
En enig styrelse kan utse Hedersmedlem samt utdela Samfundets Hederstecken i silver till därtill förtjänt medlem.

§ 6 Ekonomi
Samfundets räkenskaper avslutas per kalenderår. Revisionen slutförs senast en månad före ordinarie årsmöte. Kassören och ordföranden har rätt att teckna firma var för sig för plusgiro, bank och bankgiro samt för värdeförsändelser. Kassören har även rätt att teckna firma för uppdrag inom Stipendiefonden.

§ 7 Årsavgift
Medlem betalar av årsmötet fastställd årsavgift. Medlem som inte uppnått 30 års ålder betalar halv avgift. Hedersmedlemmar och mottagare av stipendium från Stipendiefonden är befriade från årsavgiften.

§ 8 Utträde
Önskan om utträde ur Samfundet meddelas styrelsen skriftligen. Om årsavgift för kalenderåret efter påminnelse inte betalats, utesluts medlem.

Medlem som uppsåtligen motarbetar Samfundets ändamål eller verksamhet kan uteslutas av en enig styrelse. I sådan fråga bereds medlemmen tillfälle att yttra sig.

§ 9 Årsmöte
Kallelse till årsmöte skickas senast tre veckor före utlyst dag.

Kallelse till ordinarie årsmöte innehåller verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, inkomna motioner samt valberedningens förslag.

Medlem, som inte kan närvara vid årsmötet, kan rösta genom fullmakt eller poströst, som inkommit till styrelsen senast när årsmötet öppnas. På sådan fullmakt/poströst ska framgå vilken eller vilka frågor fullmakten/poströsten gäller. Varje närvarande medlem kan endast företräda en frånvarande medlem genom fullmakt.

Omröstning rörande motioner äger normalt rum genom ledamöternas personliga närvaro. Ledamot, som inte kan närvara vid omröstningen, kan till Samfundet i förväg översända röstsedel via post, eller låta annan vid omröstningen närvarande ledamot personligen överlämna en sådan röstsedel. På sådan röstsedel ska framgå vad den aktuella omröstningen gäller.
Röst kan även avges genom att fullmakt lämnas till en vid mötet närvarande ledamot. Av fullmakten ska framgå vilken fråga fullmakten gäller. Närvarande ledamot kan endast företräda ytterligare en ledamot genom fullmaktsförfarandet.

Vid årsmöte behandlas följande frågor:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst
3. Upprättande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare (dessa får inte vara styrelsemedlemmar)
6. Föredragning av verksamhetsberättelse, årsredovisning och resultat- och balansräkning för Samfundet samt för Stipendiefonden
7. Föredragning av revisionsberättelse för Samfundet samt för Stipendiefonden
8. Godkännande av årsredovisning och fastställande av resultat- och balansräkning för Samfundet samt för Stipendiefonden
9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
10. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
11. Val av styrelse, revisorer och valberedning
12. Behandling av motioner och förslag från styrelsen eller från medlem, som inkommit senast fyra veckor före årsmötet
13. Eventuellt beslut om att utlysa extra årsmöte
14. Övriga frågor

§ 10 Stadgeändring
Ändring eller tillägg i stadgarna beslutas av två på varandra följande utlysta årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte, och sedan samtliga medlemmar tagit del av ändringsförslaget. Två tredjedels majoritet krävs av de vid mötet närvarande, inräknat fullmakter och poströster.

§ 11 Upplösning
Upplösning av Samfundet kan på styrelsens förslag ske sedan samtliga medlemmar erhållit detta förslag och sedan omröstning skett vid två utlysta årsmöten, varav åtminstone det ena är ett ordinarie årsmöte. Röstövervikt krävs enligt § 10.

Samfundets tillgångar, efter avräknade skulder, överlämnas, sedan detta beslutats av styrelsen och med hänsyn till synpunkter vid omröstningen, till Svenskt Visarkiv, som får disponera tillgångar, ränteavkastning och övriga intäkter för främjande av Samfundets ändamål.