En berättelse om Samfundets historia och dess 30-årsjubileum sammanställd av Svend Ørum Bertelsen hittar du här

En kort historik och programförklaring

I november 1936 samlades en krets runt Evert Taube, med bland annat skeppsredare Sven Salén och dåvarande borgmästaren i Stockholm Gunnar Fant för att bilda ett samfund för viskonsten. Kring sig samlade de många av dåtidens kända vissångare och konstnärer. Från början var samfundet endast öppet för män, men redan efter några år ändrades den regeln och Margaretha Kjellberg och Karin Juel var de första kvinnorna som kom med.

Redan tidigt slogs det fast att man skulle träffas under trevliga former, äta och dricka gott men framför allt sjunga. Men också verka för viskonsten i sig, att vara ett forum för den traditionella visan och verka för "Folklig dikt i ord och ton". Så småningom utvidgades detta till att även omfatta "visan i experimentell och sökande form". Idén spred sig vidare i slutet av fyrtiotalet och idag finns Visans Vännerföreningar över hela landet och även i de nordiska grannländerna.

Så har det fortsatt och fortfarande träffas vi regelbundet i samma anda som från början, men vi har även utåtriktad verksamhet som återkommande större konserter.

Programförklaring för Samfundet Visans Vänner antagen våren 2009

Samfundet Visans Vänner är en sammanslutning för människor som främjar och värnar om viskonsten i alla dess former. Medlemmarna omfattar både utövande trubadurer och visdiktare, såväl amatörer som yrkesverksamma som har ett brinnande intresse för viskonsten.

Samfundet Visans Vänner är ett levande och inspirerande och - som antyds av namnet - vänligt och prestigelöst forum där visor diktas, sjungs, och diskuteras, och möts av ett hängivet lyssnande. Samfundet är ett öppet fönster för frisk visluft, där konstnärlig mångfald främjas. Visans historiska tradition och visan som budbärare belyses, genom teman i anknytning till olika genrer samt runt kända och okända visdiktare. Verksamheten bedrivs så att olika utövande trubadurer, vissångare och andra vismakare kan utvecklas i sin verksamhet. Stor öppenhet och nyfikenhet råder inför nya generationers förhållanden till visan och de uttryckssätt som vissångare med andra musikaliska referenser visar upp. Diskussionens vågor kan på ett stimulerande sätt gå höga om äldre respektive nyare tiders sätt att skapa och tolka visor samt om kommande utveckling av visan.

Programverksamheten består såväl av interna medlemsmöten som publika konserter och andra framträdanden för allmänheten. Medlemsmötena syftar till att samlas runt ett tema, presentera och sjunga visor och umgås under gemytliga former. De publika konserterna och evenemangen syftar till att föra ut visan som kulturform och locka och bjuda in nya generationer visintresserade.

I syfte att sprida visan finns ambitionen att ge ut böcker och visinspelningar. Inom Visans Vänner välkommnas också helt nya och okonventionella idéer med anknytning till visan.